Huisregels

Huisregels SOA
 1. Deze huisregels en voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die het festivalterrein
  betreedt. Het kopen van een toegangsbewijs en het al dan niet op legale wijze betreden van
  het terrein betekent dat de koper/bezoeker deze voorwaarden zonder enig voorbehoud
  accepteert. In het navolgende wordt onder Organisatie de rechtspersoon Stichting Release
  en haar bestuursleden en vrijwilligers verstaan.

 2. Bezoekers dienen zich er bewust van te zijn dat het festival plaats vind in een weiland
  hetgeen met zich meebrengt dat de vlakheid van het terrein door de organisatie niet kan
  worden gegarandeerd, zulks zeker niet nu de goten middels stalen rijplaten zijn afgedekt.
  Bovendien bevinden zich op het terrein afrasteringen van prikkeldraad en niet afgeschermde
  sloten. Hoewel de organisatie zich inspant om een en ander zo veilig mogelijk te maken
  wordt van bezoekers verwacht dat ze zich ter voorkoming van letsel en ongevallen
  voorzichtig gedragen. (overmatig) alcohol en eventueel drugsgebruik doen niets aan deze
  verplichting af. De bezoeker dient zich er bewust van te zijn dat het nuttigen van alcohol
  en/of drugs het inschattingsvermogen en de mate van voorzichtigheid negatief kunnen
  beïnvloeden waardoor de gevolgen daarvan de organisatie dan ook niet kunnen worden
  aangerekend.

 3. Het meenemen en nuttigen van eigen eten en drinken alsmede het voorhanden hebben van
  middelen die op de verboden middelenlijst van de Opiumwet staan is niet toegestaan. Het bij
  zich dragen van, alsmede het gebruik van, wapens (al dan niet nep) is niet toegestaan.

 4. Bezoekers stemmen er op voorhand mee in dat ze door daartoe door de organisatie
  aangewezen personeel en beveiligers gefouilleerd mogen worden en dat hun kleding en
  (hand)bagage wordt gecontroleerd. Verboden zaken zullen in beslag worden genomen en in
  voorkomende gevallen zal de toegang worden geweigerd en zal tot aanhouding worden
  overgegaan. Eventuele door de overheid opgelegde (toegangs)maatregelen moeten worden
  opgevolgd.

 5. Bezoekers dienen ten allen tijde de aanwijzingen van de als zodanig kenbare beveiligers
  en/of vrijwilligers en/of bestuursleden van de organisatie en/of aanwijzingen van het
  bevoegde gezag zoals politie, brandweer, BOA’s en andere overheidsdienaren op te volgen.

 6. Bezoekers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie de als zodanig
  afgezette delen van het terrein (zoals backstage en achter de bar) niet betreden. Het
  betreden van het podium, crowdsurfen en stagediving is niet toegestaan. Het klimmen in
  palen, hekken en/of in of op de tenten is niet toegestaan. Het is verboden om
  stroomsnoeren en waterleiding aan te raken omdat daar stroom op zou kunnen staan.

 7. Van bezoekers wordt verwacht dat zij zich behoorlijk gedragen. Hieronder valt onder meer
  het deponeren van afval in de daartoe bestemde bakken.

 8. Bezoekers dienen zich ten allen tijde te kunnen legitimeren. Het nuttigen van alcoholische
  consumpties door, en het aanbieden van alcoholische consumpties aan, personen die de
  leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is verboden. Personen die dit verbod overtreden
  kunnen van het terrein worden verwijderd. Bovendien zijn zij, althans hun wettelijke
  vertegenwoordigers, gehouden de door de organisatie te lijden schade (in de vorm van
  bijvoorbeeld boetes) aan de organisatie te vergoeden.

 9. In verband met controle van de terzake geldende regelgeving wordt aan elke bezoeker bij
  binnenkomst een polsbandje uitgereikt. Het dragen van het juiste bij dag passende
  leeftijdsgerelateerde polsbandje is verplicht. Personen die op het festivalterrein het aan hen
  uitgereikte polsbandje niet zichtbaar om hun pols dragen of een polsbandje dragen wat niet
  bij hun leeftijdscategorie hoort worden van het terrein verwijderd. Ter voorkoming daarvan
  kunnen zij, uitsluitend wanneer de organisatie zulks toelaat, tegen betaling van € 15,00 een
  polsbandje kopen waarna ze op het terrein mogen blijven.

 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer haar dat met het oog op naleving
  van de huisregels alsmede de openbare orde en veiligheid geraden voorkomt, bepaalde
  personen al dan niet preventief de toegang tot het terrein te ontzeggen of hen van het
  terrein te verwijderen, zulks zonder dat de bezoeker daarbij recht heeft op
  schadevergoeding.

 11. Indien naar het oordeel van de organisatie een persoon in dermate kennelijke staat van
  dronkenschap verkeert of anderszins kennelijk onder invloed is heeft de organisatie het recht
  en juridisch ook de plicht om het schenken van alcoholhoudende dranken aan deze persoon
  te weigeren.

 12. Het betreden van het festivalterrein geschiedt geheel op eigen risico. Schade aan bezoekers
  en/of goederen van bezoekers zal, uitsluitend indien en voorzover de
  aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zulks dekt, voor maximaal het door de
  verzekering vast te stellen bedrag voor uitkering in aanmerking komen. Alleen schade die het
  gevolg is van opzet en/of grove schuld van de zijde van de organisatie van het festival kan
  (eventueel) voor vergoeding in aanmerking komen, waarbij de bezoeker er op voorhand mee
  in stemt dat daarbij rekening wordt gehouden met de mate van onvoorzichtigheid en de
  mate van dronkenschap van de bezoeker en het (dientengevolge) negeren van de diverse in
  deze huisregels en ter plaatse aangegeven waarschuwingen en verboden. De
  aansprakelijkheid van de organisatie is ten allen tijde beperkt tot het bedrag wat door de
  aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie wordt vastgesteld en uitbetaald. De
  organisatie is nimmer aansprakelijk voor voorvallen en schade die zich buiten het eigenlijke
  festivalterrein voordoen en/of die door andere bezoekers wordt veroorzaakt, tenzij
  aangetoond kan worden dat het voorval aan de opzet of grove schuld van de organisatie is te
  wijten.

 13. Indien de organisatie door een derde (zoals een leverancier of een andere bezoeker) wordt
  aangesproken op vergoeding van door een bezoeker veroorzaakte schade of door hem
  toegebracht letsel zal de bezoeker die deze schade, al dan niet samen met anderen, heeft
  veroorzaakt de door de Organisatie of diens verzekeraar aan de derde te vergoeden schade
  aan de Organisatie dienen te betalen. Deze vergoedingsplicht is een hoofdelijke
  vergoedingsplicht hetgeen betekent dat de volledige schade, wanneer deze door meerdere
  bezoekers is veroorzaakt, volledig op elke (mede)dader afzonderlijk kan worden verhaald
  zonder dat diens concrete aandeel in het feit hoeft te worden bewezen, zulks met dien
  verstande dat in totaal nooit meer dan de volledige schade vergoedt hoeft te worden.

 14. Zowel het programma (line-up) alsmede de locatie en datum van het festival zijn onder
  voorbehoud. De organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een op de site
  aangekondigde artiest of band te vervangen voor een gelijkwaardige en/of gelijksoortige
  band of artiest. De organisatie behoudt zich eveneens uitdrukkelijk het recht voor om het
  festival, indien daar naar haar oordeel de noodzaak toe bestaat of zulks van hogerhand
  wordt opgelegd, naar een andere locatie en/of datum te verplaatsen. Bij verplaatsing en/of
  een programmawijziging zullen de reeds aangeschafte toegangskaarten hun gelding
  behouden.

 15. Toegangsbewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en voor toegangsbewijzen
  betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Dit beginsel lijdt alleen uitzondering wanneer
  het festival door de organisatie definitief wordt afgelast. Kopers die in dat geval restitutie
  van de koopsom verlangen dienen hun originele toegangsbewijs onder vermelding van hun naam
  en bankrekeningnummer op te sturen naar Postbus 129, 9230 AC Surhuisterveen. Betaalde
  servicekosten die in de toegangsprijs zijn verwerkt alsmede de koopsom voor gekochte
  (merchandise)goederen zullen niet worden terugbetaald. In voornoemd geval heeft de koper
  recht op afgifte van het gekochte en teruggave van de door hem betaalde entreeprijs
  exclusief servicekosten.

 16. Bezoekers dienen hun vervoermiddelen op de daartoe door de organisatie aangewezen
  plekken te parkeren. Bij overtreding kan het vervoermiddel op kosten van de eigenaar
  worden verwijderd.

 17. Eenmaal gekochte consumptiemunten kunnen niet weer tegen geld worden ingewisseld.

 18. Tijdens het festival worden foto en video-opnames gemaakt voor zowel
  veiligheidsdoeleinden als ook voor promotionele doeleinden. Een bezoeker stemt met het
  kopen of aanvaarden van een toegangsbewijs en het betreden van het terrein in met de
  mogelijkheid dat hij of zij herkenbaar op de foto of film zal staan en geeft toestemming voor
  het gebruik van de foto en film voor promotionele doeleinden en verspreiding daarvan via
  internet en sociale media.

 19. In principe kan op het terrein worden gepind, doch de organisatie kan, nu zij hierbij
  afhankelijk is van door derden geleverde diensten en telecommunicatieverbindingen een
  goede werking hiervan niet garanderen.

 20. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie over hoe te
  handelen.